Produkt Lokalny
Krasna Chata

Krasnystaw

logo krasnachata

Logo Krasna Chata

Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” jest wyłącznym właścicielem oraz zarządzającym znakiem towarowym / logo Krasna Chata. Celem stosowania jednolitego logo jest promocja produktów lokalnych (wyrobów bądź usług) pochodzących z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju tj miasta Krasnystaw oraz gmin: Łopiennik Górny, Krasnystaw, Żółkiewka, Fajsławice, Izbica, Siennica Różana, Rudnik, Gorzków, Kraśniczyn.

Znak towarowy / logo udostępniany jest bezpłatnie wg. zasad określonych niniejszym regulaminem.

Znak ten jest potwierdzeniem, że receptura produktu inspirowana jest lokalną historią lub dziedzictwem przyrodniczo – kulturowym oraz produkowany niemasowo, przy użyciu naturalnych surowców. Same produkty oraz ich składniki są w pełni identyfikowalne, a ich wyjątkowy smak zawdzięczają warunkom przyrodniczym oraz tradycji terenu. Natomiast usługi świadczone są w oparciu o lokalne tradycje, historię i kulturę z zapewnieniem wysokiej jakości obsługi.

Idea znaku. Celem logo jest zapewnienie rozpoznawalności usługi/produktu, odróżnienie od konkurecji oraz budowanie pozytywnych skojarzeń. W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej wracają do smaków z przeszłości (najczęściej smaków dzieciństwa zapamiętanych z rodzinnego domu) a więc „do chaty” natomiast słowo „Krasna, Krasny” jest odniesieniem do nazwy Krasnystaw tym samym odnosi się do legendy powstania nazwy miasta i lokalizuje pochodzenie produktów i usług. Słowo Krasny tłumaczony jest jako śliczny/a, piękny/a, czerwony dlatego też logo jest wielobarwne oczywiście z główną barwą czerwoną pośrodku a chata jako kontur ukazana jest w stylu bardziej nowoczesnym.

Cel utworzenia lokalnej marki: Głównym celem utworzenia wspólnej marki dla wielu produktów i usług jest rozwój lokalnej gospodarki w szczególności rozwój sektorów współpracujących ze sobą czyli małych przetwórni i gospodarstw rolnych oraz usług gastronomicznych i turystycznych a także lepsza identyfikowalność obszaru wśród potencjalnych turystów i klientów.

Cele komplementarne:

 1. Promocja obszaru LGD
 2. Utworzenie bazy do podejmowania kolejnych działań przyczyniających się do rozwoju regionu (np. szlaki kulinarne, półki z regionalną żywnością itp.)
 3. Zachowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru
 4. Poprawy swojego zdrowia, dzięki zwiększeniu spożycia naturalnej żywności wiadomego pochodzenia
 5. Tworzenie nowych miejsc pracy.

Produkt Lokalny – to wyrób bądź usługa, który jest produkowany w sposób nieprzemysłowy, niemasowy, z surowców lokalnych lub przy użyciu lokalnych metod wytwarzania. Produkt lokalny to także produkt, który dla mieszkańców danego regionu jest codzienny, pospolity, natomiast dla osób z zewnątrz stanowi coś wyjątkowego i specyficznego.

Krasna Chata

Krasna Chata

Produkt Lokalny

Krasna Chata

Krasna Chata

Produkt Lokalny

Krasna Chata

Krasna Chata

Produkt Lokalny

Krasna Chata

Krasna Chata

Produkt Lokalny

Przykładowe Produkty Lokalne Krasna Chata

Zasady korzystania oraz użyczania znaku towarowego / logotypu Krasna Chata

 1. Logotyp może być wykorzystywany wyłącznie do promocji wyrobów bądź usług zwanych dalej produktem lokalnym pochodzącym z miasta Krasnystaw oraz gmin: Łopiennik Górny, Krasnystaw, Żółkiewka, Fajsławice, Izbica, Siennica Różana, Rudnik, Gorzków, Kraśniczyn.
 2. Produkt lokalny oznaczony logotypem musi posiadać przynajmniej jeden stały punkt sprzedaży.
 3. Produkty muszą być wytwarzane z surowców dostępnych na obszarze LGD a działalność usługowa musi opierać się na lokalnych tradycjach, historii lub kulturze oraz stanowić atrakcję turystyczną regionu.

Założenia podstawowe:

 1. Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” (zwana dalej LGD) jest właścicielem logo oraz posiada wszelkie prawa autorskie i pokrewne do logo. Używanie logotypu bez zgody LGD pociąga za sobą odpowiedzialność karną przewidzianą stosownymi przepisami.
 2. Logo Krasna Chata jest zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP.
 3. Logo Krasna Chata może być wykorzystywane wyłącznie w celach promocji lokalnych towarów i usług.
 4. LGD nie zezwala na używanie logo marki Krasna Chata bez uzyskania jej zgody.
 5. Stosowanie logo na własnych produktach lub materiałach promujących produkt wymaga uzyskania zgody.
 6. Logo Krasna Chata nie może być wykorzystywane w celach niezgodnych z niniejszym regulaminem.

Zasady korzystania ze znaku:

 1. Zgoda na korzystnie z logo Krasna Chata wyrażana jest w formie pisemnej przez Zarząd LGD.
 2. Zgoda na wykorzystanie logo Krasna Chata dotyczy konkretnego produktu i/lub usługi i udzielana jest na czas nieokreślony.
 3. LGD zastrzega sobie prawo do kontrolowania realizacji zgody na wykorzystywanie logo Krasna Chata przez podmiot otrzymujący zgodę oraz odwołanie zgody w przypadku gdy podmiot nie wywiązuje się z warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
 4. Podmiot otrzymujący zgodę na wykorzystywanie zobowiązany jest do przestrzegania wymogów graficznych logo Krasna Chata (wymiary, kolorystyka, rozmieszczenie, tło, miejsca umieszczenia, pole ochronne itp.) oraz do respektowania praw autorskich związanych ze znakiem.
 5. Miejsce umieszczania Logotypu na banerze bądź innym nośniku promocyjno – informacyjnym będzie ustalane indywidualnie z operatorem znaku.
 6. W przypadku produktów żywnościowych konieczne jest zastosowanie wzoru etykiety, który będzie przekazywany w wersji edytowalnej po podpisaniu umowy. (załącznik nr 1 do regulaminu)
 7. Niedozwolone jest stosowanie logo oddzielnie, tj. stosowanie samego znaku graficznego bez znaku słownego.

Procedura wystąpienia o użyczenie logo:

 1. Podmiot występujący o uzyskanie zgody na wykorzystanie logo musi wystąpić z pisemnym wnioskiem do Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”.
 2. Wniosek zawierać musi dokładną informację o :
      a) Nazwa i adres i kontakt wraz z podaniem strony internetowej producenta bądź usługodawcy
      b) Ogólny opis produktu bądź usługi
      c) Informacje o związku produktu bądź usługi z obszarem (tj. lokalną tradycją, lokalnymi zasobami, lokalną historią bądź kulturą itp.
      d) Wskazanie stałego punktu sprzedaży
 3. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w biurze LGD przy ul. Matysiaka 7 w Krasnymstawie.
 4. Odpowiedź zostanie przekazana pisemnie wraz z okolicznościowym certyfikatem.
 5. Zarząd zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
 6. Zarząd LGD zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania korzystania z marki lokalnej w sytuacji w której zgłoszony produkt lub usługa będą powtórzeniem produktu bądź usługi, która wcześniej uzyskał możliwość korzystania z logotypu.

 

Wniosek o zgodę na używanie marki Krasna Chata:

download doc download pdf

Zobowiązania Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS:

 1. Podejmowanie działań promujących produkty i usługi, które korzystają z lokalnej marki w tym : udział w targach, wydawnictwa informacyjno – promocyjne, kampanie medialne, tworzenie różnych kanałów sprzedaży m.in. koszyków zakupowych, jarmarków
 2. Czuwanie nad rozwojem marki
 3. Tworzenie stałych miejsc sprzedaży
 4. Integracja producentów i usługodawców w celu lepszej współpracy oraz wymiany poglądów i doświadczeń
 5. Przygotowywanie ofert przyjazdowych kierowanych do biur podróży, w programie których będą umieszczone punkty sprzedaży lokalnych produktów.

Przykłady wizualizacji użycia znaku: 

przyklad zastosowanie

 

Kontakt z nami:Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Krasnystaw PLUS"

logo bwul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
tel. +48 (82) 5767049   kom. +48 506371309
e-mail: biuro@lgdkrasnystaw.pl